CBD係乜嚟(1):同大麻THC無分別?近年市面上興起CBD產品,但商家聲稱對健康有好處,例如舒緩痛楚、幫助睡眠。不過,管制大麻二酚(CBD)的新法例將於 …

4 Comments

  1. 作為一個專業醫生,應該用專業角度去評論正反兩面都要講,唔好當觀眾係傻仔,有少少學識都會睇吓研究報告啦, 如果百害無一利,點解會有國家合法? ???? 等同於有人同我講:大家唔好食飯‘白飯會致肥有機會糖尿病引致死亡,同埋會導致上癮基本上每個人日日都會想食。

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*