ගංජා – කංසා හොඳ ළමයෙක්ද ? නරක ළමයෙක්ද ? | Girayaගංජා – කංසා හොඳ ළමයෙක්ද ? නරක ළමයෙක්ද ? | Giraya නීති ගත කරන්න කලින් …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*